برچسب ها: محمدرضا توکلی صابری

۳ نتیجه

عنوانشبه‌علم چیست؟: شبه‌علم، شبه‌عرفان، شبه‌پزشکی و شبه‌فلسفه در دوران پست‌مدرن

نویسندهمحمدرضا توکلی صابری

ناشراختران

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۷۰۰

شابک8ـ253ـ207ـ964ـ978

تعداد صفحات۳۶۴

عنوانگشایش و رهایش

نویسندهناصرخسرو قبادیانی

ناشرمعین

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۱۵۰

شابک6ـ278ـ165ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۷۰

عنوانسفرنامۀ ناصرخسرو بر پایۀ کهن‌ترین نسخۀ موجود در کتابخانۀ لکهنو

نویسندهناصر خسرو قبادیانی

ناشرعلمی و فرهنگی

تاریخ چاپ۱۳۹۹

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک0ـ807ـ436ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۳+۵۹۲