برچسب ها: مجموعه مقالات

۸۹۵ نتیجه

عنوانپژوهندۀ نامۀ باستان: یادنامۀ شادروان دکتر ابوالفضل خطیبی

نویسندهگروهی از نویسندگان به کوشش سجاد آیدنلو، سلمان ساکت، رضا غفوری

ناشرخاموش

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپاصفهان

تیراژ۵۰۰

شابک8ـ79ـ5748ـ622ـ978

تعداد صفحات۶۷۸

عنواناز هر خرمن خوشه‌ای: یادداشت‌ها و مطالبی نادر در زمینه‌های فرهنگی، ادبی، سیاسی، تاریخی و اجتماعی

نویسندهمحمدعلی حقیقت سمنانی  

ناشرامید رهاوی

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک9ـ9ـ96393ـ622ـ978

تعداد صفحات۷۳۲

عنوانمنطق ابن‌سینا: مجموعه‌مقالات تفسیری و انتقادی

نویسندهگروهی از نویسندگان

ناشرترجمان علوم انسانی و بنیاد علمی و فرهنگی بوعلی سینا

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران و همدان

تیراژ۱۰۰۰

شابک3ـ33ـ5734ـ622ـ978

تعداد صفحات۴۵۶

عنوانفلسفۀ ذهن، فلسفۀ علم (دانشنامۀ فلسفۀ استفورد 11)

نویسندهگروهی از نویسندگان

ناشرققنوس

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک1ـ0519ـ04ـ622ـ978

تعداد صفحات۶۲۴

عنوانتاریخ نگاری فارسی از صفویه تا پایان دورۀ پهلوی

نویسندهگروهی از نویسندگان ویراستۀ چارلز ملویل

ناشرکتاب بهار

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک5ـ70ـ7067ـ622ـ978

تعداد صفحات۴۴+۲۲۸

عنوانعشق در دو نگاه: گزیده‌ای از نوشته‌ها و ترجمه‌ها در حوزۀ ادبیات و هنر

نویسندهنرگس انتخابی

ناشرنی

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک0ـ0556ـ06ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۸۴

عنواناقلیم قلم

نویسندهسیدابوالقاسم حسینی (ژرفا)

ناشرادیان

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپقم

تیراژ۵۰۰

شابک3ـ15ـ7969ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۹۰

عنوانیک دریچه، یک چراغ: منتخبی از مقالات سینمایی

نویسندهامیرحسین سیادت

ناشرهمرخ نگاشت

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک3ـ0ـ90288ـ622ـ978

تعداد صفحات۳۲۰

عنوانزنان در زمانۀ استالین

نویسندهگروهی از نویسندگان به ویراستاری ملانی ایلیچ

ناشربنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۷۵۰

شابک0ـ868ـ353ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۹۲

عنوانادبیات از منظر شناختی: گفتگویی میان ادبیات و شناخت

نویسندهبه کوشش مایکل بورک و امیلی تروشانکو

ناشرلوگوس

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک0ـ30ـ7825ـ622ـ978

تعداد صفحات۴۸۵

عنوانتاریخ تشیع در ایران به روایت فرهنگ مادی (دفتر اول)

نویسندهگروهی از نویسندگان به کوشش محمدحسین افراخته، حمیدرضا آذری‌نیا

ناشرنگاه معاصر

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک6ـ359ـ290ـ622ـ978

تعداد صفحات۳۶۰

عنوانراز ماندگاری ایران

نویسندهحسن انوری

ناشرلنا

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰

شابک9ـ5ـ93257ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۹۰

عنوانمعنی زندگی

نویسندهحسن انوری

ناشرلنا

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک1ـ1ـ93257ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۳۶

عنوانکارنامۀ فیاض: مجموعۀ آثار دکتر علی‌اکبر فیاض به انضمام مقاله‌ها و یادداشت‌ها دربارۀ او، اسناد و تصاویر

نویسندهبه کوشش سلمان ساکت با همکاری اعظم رمضانی کامه‌علیا

ناشرادبیات

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپقم

تیراژ۲۰۰

شابک2ـ4ـ97231ـ622ـ978

تعداد صفحات۸۲۳

عنواننام ها و یادها: تحشیه‌ای بر آدم‌ها و کتاب‌ها

نویسندهناصر علیخواه به کوشش مونا علیخواه

ناشرسولار

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک6ـ91ـ6398ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۰۶

عنواندیگری: مجموعه مقالات همایش بزرگداشت روز جهانی فلسفه سال 1400

نویسندهگروهی از نویسندگان به گردآوری و ویرایش: رضا کوهکن

ناشرمؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک0ـ34ـ6331ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۶۴

عنوانلئوپلد فن رانکه: تاریخ‌نگاری، روش و پاراداریم

نویسندهگروهی از نویسندگان

ناشرندای تاریخ

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک0ـ71ـ8875ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۱۳

عنوانفیلمفارسی چیست؟

نویسندهحسین معززی‌نیا

ناشرهرمس

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک4ـ344ـ456ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۶۶