برچسب ها: متون کهن

۳۵۱ نتیجه

عنوانمجموعه رسائل (1): المجالس السبعة و ....

نویسندهابوعلی حسین بن عبدالله بن سینا

ناشرمؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک1ـ24ـ6331ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۶۰

عنوانهفت باب بابا سیدنا

نویسندهمنسوب به حسن بن صباح

ناشرفرهنگ روز

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک9ـ38ـ6330ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۷۶

عنوانمنشآت و مکاتیب عصر صفوی

نویسندهجمعی از کاتبان و نویسندگان دورۀ صفوی

ناشرمیراث فرهیختگان

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک5ـ96ـ7377ـ622ـ978

تعداد صفحات۴۵۰

عنوانگزیدۀ متون دورۀ قاجار

نویسندهمهوش واحددوست

ناشرزوار

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۲۲۰

شابک2ـ592ـ401ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۶۲

عنوانشعب الایمان؛ متن کهن در اخلاق

نویسندهابی بکر احمد بن حسین بیهقی (تلخیص سراج‌الدین ابوحفص قزوینی)

ناشرعلمی و فرهنگی

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک7ـ029ـ277ـ622ـ978

تعداد صفحات۸۶+۵۵۴

عنوانشرح الحکمة العرشیة: پاسخ به اشکالات احسائی بر عرشیۀ ملاصدرا

نویسندهملااسماعیل اصفهانی

ناشرحکمت

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک7ـ190ـ244ـ964ـ978

تعداد صفحات۴۴۱

عنوانگوهر دریای عشق (تفسیر عرفانی سورۀ یوسف): بحر المحبة فی اسرار المودة فی تفسیر سوره یوسف

نویسندهاحمد غزالی طوسی

ناشرعلم

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۴۴۰

شابک8ـ246121ـ622ـ978

تعداد صفحات۴۸۸

عنوانتاریخ ملک آرا: چگونگی به قدرت رسیدن قاجارها

نویسندهعلیقلی بن محمد چلاوی

ناشرندای تاریخ

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک9ـ36ـ8875ـ600ـ978

تعداد صفحات۵۰۹

عنوانمجمع الحساب: دانشنامه‌ای در فن سیاق از دورۀ افشاریه

نویسندهذوالفقار محاربی

ناشرمولی

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۵۲۰

شابک9ـ136ـ339ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۲۶

عنوانبهارستان

نویسندهنورالدین عبدالرحمان جامی

ناشرروزنه

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ-

شابک0ـ375ـ234ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۳۶

عنوانغزوات سلطان سلیم: گزارش اسیر ایرانی جنگ چالدران از فتح مصر و شام به دست سلطان سلیم اول عثمانی

نویسندهقاضی‌زادۀ اردبیلی

ناشرمیراث مکتوب

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک2ـ236ـ203ـ600ـ978

تعداد صفحات۴۲+۴۰۱

عنوانمنشآت

نویسندهخان احمد گیلانی

ناشرمیراث مکتوب

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک0ـ227ـ203ـ600ـ978

تعداد صفحات۷۲+۲۳۵

عنوانمینوی خرد: پژوهش بر پایۀ متن پازند

نویسندهمریم حاتمی زیرنظر سعید عریان

ناشربرسم

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک5ـ08ـ7138ـ622ـ978

تعداد صفحات۴۳۱

عنوانتاریخ نامۀ یوحنا، سکوپای نیکیو

نویسندهیوحنای نیکیو، گردانش از متن اتیوپیایی به انگلیسی: رابرت هنری چارلز

ناشربرسم

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک2ـ12ـ7138ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۵۰

عنوانسوانح العشاق

نویسندهاحمد غزالی

ناشرمیراث کهن

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپاصفهان

تیراژ-

شابک3ـ7ـ99051ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۸۹

عنوانمحاکمۀ انسان و حیوان از رسائل اخوان الصفا

نویسندهاخوان الصفا

ناشرعلم

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۵۵۰

شابک8ـ259ـ246ـ622ـ978

تعداد صفحات۳۹۲

عنوانخلاصة الاخبار فی بیان احوال الاخیار

نویسندهخواندمیر غیاث‌الدین بن همام‌الدین حسینی شیرازی هروی

ناشرمرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی

تاریخ چاپ۱۳۹۹

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک1ـ5ـ96416ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۲۴۲+۳۳