برچسب ها: متون کهن

۴۲۲ نتیجه

عنوانترجمه و متن کتاب الشفاء: بخش ریاضیات، فن سوم: جوامع علم موسیقی

نویسندهشرف‌الملک شیخ‌الرئیس ابوعلی حسین بن عبدالله بن سینا

ناشرمولی

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۲۲۰

شابک2ـ180ـ339ـ600ـ978

تعداد صفحات۶۰+۲۵۹

عنوانکشف الاوهام [فی حلیة شرب الغلیان فی شهر الصیام]

نویسندهمحمدتقی نوری مازندرانی (والد محدث نوری)

ناشرآیین شریعت

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپقم

تیراژ۵۰۰

شابک7ـ01ـ5544ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۷۶

عنوانروضة المریدین

نویسندهابن‌یزدانیار همدانی (ف 472)

ناشرفرهنگ معاصر

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ-

شابک5ـ283ـ105ـ600ـ978

تعداد صفحات۵۳۹+۵

عنوانقرآن های کوفی در ایران و دیگر پاره‌های آن در جهان: سدۀ نخست تا پنجم

نویسندهمرتضی کریمی‌نیا

ناشرمرکز طبع و نشر قرآن جمهوری اسلامی ایران

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک7ـ76ـ6239ـ600ـ978

تعداد صفحات۵۸۴

عنوانلغت فرس: نسخه‌برگردان شش دستنویس

نویسندهعلی بن احمد اسدی طوسی

ناشربنیاد موقوفات دکتر افشار با همکاری نشر سخن

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک4ـ31ـ7706ـ622ـ978

تعداد صفحات۸۷۷

عنوانترجمه و متن تفسیر سورۀ فاتحة الکتاب

نویسنده صدرالمتألهین شیرازی (ملاصدرا)

ناشرمولی

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۲

شابک9ـ181ـ339ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۸۰

عنواندربارۀ شعریات

نویسندهارسطو

ناشرشب خیز

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک8ـ38ـ7178ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۷۲

عنوانالانوار الالهیة

نویسندهشمس‌الدین سمرقندی

ناشرمؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک8ـ38ـ6331ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۰۸

عنواندر جستجوی خردمندی: رسالاتی در باب اخلاق (124 نامۀ اخلاقی به لوسیلیوس)

نویسندهلوکیوس آنائیوس سنکا

ناشرکتاب پیام امروز

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک4ـ2ـ94623ـ623ـ978

تعداد صفحات۶۴۰

عنوانخواجۀ خواجگان عبدالخالق غجدوانی: مروری بر زندگی و آثار همراه با تصحیح رساله‌های وصایا و صاحبیه از غجدوانی و شرح وصایا از فضل‌الله بن روزبهان خنجی

نویسندهعبدالخالق غجدوانی

ناشربنیاد موقوفات دکتر افشار با همکاری نشر سخن

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۲۲۰۰

شابک5ـ34ـ7706ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۹۷

عنوانتحفۀ درود: رساله‌ای در ابزار خوشنویسی و اصول و قواعد خط نستعلیق (تألیف در 1120 هجری) به انضمام رسالۀ خوشنویسی از محمد امین

نویسندهمحمدمنعم صدیقی و محمد امین

ناشربنیاد موقوفات دکتر افشار با همکاری نشر سخن

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۲۲۰۰

شابک8ـ62ـ7706ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۷۸

عنوانحکایات الصوفیه: تصحیح و تحقیق سه گزیدۀ کهن از کتاب حکایات الصوفیه و گردآوری حکایات پراکندۀ ابن‌باکویه از منابع تاریخی و عرفانی

نویسندهابوعبدالله محمد بن عبدالله بن باکویه شیرازی

ناشرمؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک9ـ28ـ6331ـ622ـ978

تعداد صفحات۳۸۲

عنوانتاریخ نهب تبریز

نویسندهمؤلفی ناشناخته

ناشرسنگلج

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک9ـ9ـ92181ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۰۷

عنوانمتن و ترجمۀ الإسرا الی مقام الأسری؛ نامۀ سریانیه

نویسندهمحیی‌الدین ابن عربی

ناشرمولی

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک5ـ176ـ339ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۲۲+۵۰

عنوانمنطق الاسرار ببیان الانوار

نویسندهروزبهان بقلی شیرازی

ناشرکوهسار

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک6ـ25ـ8410ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۰۹۶

عنوانحاصل الترجمان: ترجمۀ اعتقادات شیخ صدوق (م 381 ق) تقدیم به شاه طهماسب صفوی

نویسندهمحمدمهدی بن محمدصالح رضوی

ناشرمورخ

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپقم

تیراژ۱۰۰

شابک1ـ84ـ6300ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۲۹

عنوانملامتیان و صوفیان و جوانمردان

نویسندهابوعبدالرحمان سلمی

ناشرعرفان

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک5ـ68ـ6580ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۶۰