برچسب ها: متون حماسی

۳ نتیجه

عنوانقهرمان‌نامه: داستان قهرمان قاتل بر اساس نسخۀ فارسی کتابخانۀ ملی

نویسندهبه روایت ابوطاهر محمد بن حسن بن علی بن اسماعیل بن موسی طرسوسی

ناشرخاموش

تاریخ چاپ۱۳۹۸

مکان چاپاصفهان

تیراژ۱۰۰

شابک3ـ42ـ6942ـ622ـ978

تعداد صفحات۷۹۲

عنوانبطال‌نامه؛ حماسۀ جعفر بن حسین ملقب به سید بطال غازی

نویسندهمنسوب به روایت ابو مخنف لوط بن یحیی بن سعید بن مخنف بن سلیم الأزدی کوفی

ناشرعلمی و فرهنگی

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک8ـ377ـ436ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۴+۴۹۸

عنوانیادگار زریران: متنی حماسی از دوران کهن

نویسندهناشناس

ناشرمعین

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک 4_090_165_964_978

تعداد صفحات۶۳