برچسب ها: قصه‌گویی

۵ نتیجه

عنوانسیری بر تاریخ داستان‌پردازی آوازی و موسیقایی در ایران

نویسندههوشنگ جاوید

ناشرسوره مهر

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۱۲۵۰

شابک7ـ0486ـ03ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۲۸

عنوانتربیت به کمک داستان؛ در خانه و مراکز آموزشی و تربیتی

نویسندهحسن دولت‌آبادی

ناشرسوره مهر

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۲۵۰۰

شابک0ـ0427ـ03ـ600ـ978

تعداد صفحات۹۶

عنوانحیوان قصه‌گو؛ چگونه قصه ما را انسان می‌کند

نویسندهجاناتان گاتشال

ناشرمرکز

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک0ـ300ـ213ـ964ـ978

تعداد صفحات۶+۲۱۰

عنوانروایت‌پژوهی در زمانی: سنجش روش‌های قصه‌گویی و داستان‌نویسی فارسی

نویسندهحسین صافی پیرلوجه

ناشرپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک2ـ805ـ426ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۷۴

عنوانطراز الاخبار

نویسندهعبدالنبی فخرالزمانی قزوینی

ناشرفرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران، پژوهشکده هنر

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک6ـ6ـ93491ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۱۸۰