برچسب ها: قصه‌های ایرانی

۱۴ نتیجه

عنوانپادشاه شمشیربند: جامع الحکایات نسخۀ کتابخانۀ ایندیا آفیس لندن

نویسندهتصحیح و تحقیق: پگاه خدیش

ناشرخاموش

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپاصفهان

تیراژ۵۰۰

شابک5ـ694235ـ622ـ978

تعداد صفحات۶۵۲

عنوان زن در قصه های عامیانه: بازنمایی زن در قصه‌های مکتبخانه‌ای قاجار

نویسندهفهیمه حسین‌زاوه

ناشرسنگلج قلم

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک3ـ7ـ93202ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۲۶

عنوانافسانه هایی از تنکابن

نویسندهعزیز عیساپور با بازنویسی افشین نادری

ناشرهزار

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپکرمان

تیراژ۱۰۰۰

شابک2ـ15ـ5700ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۲۸

عنوانداستان های ایران باستان

نویسندهاحسان یارشاطر

ناشرمصدق

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک2ـ31ـ6640ـ622ـ978

تعداد صفحات۳۲۰

عنوانادبیات داستانی عامه

نویسندهحسن ذوالفقاری

ناشرخاموش

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک8ـ10ـ6036ـ622ـ978

تعداد صفحات۳۷۲

عنوانیاد شهرزاد: چهل خاطره از قصه و قصه‌گویی

نویسندهبه کوشش سیدعلی کاشفی خوانساری

ناشرچشمه

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۷۰۰

شابک2ـ0953ـ01ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۹۴

عنواندیونامه: خیال‌پردازی در متون ایرانی و زیبایی‌شناسی چهرۀ دیو، پری و اژدها

نویسندهپرویز براتی

ناشرچشمه

تاریخ چاپ۱۳۹۹

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک9ـ0587ـ01ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۹۰

عنوانداستان‌های عامیانۀ لرستان (چهار جلد)

نویسندهزیرنظر بهرام فره‌وشی به کوشش نادره نفیسی

ناشرمرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰۰

شابک6ـ85ـ6326ـ600ـ978

تعداد صفحات۹۵۰

عنوانکتاب هزارویک روز و ریشه‌های آن در ادبیات ترکی عثمانی و فارسی

نویسندهاولریش مارزلف

ناشرچشمه

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک3ـ941ـ229ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۹۳

عنوانقصه‌پژوهی ایرانی

نویسندهحسن عادلخانی

ناشرعلمی و فرهنگی

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک7ـ444ـ436ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۷۰+۲۶

عنوانچهار درویش

نویسندهناشناس

ناشرققنوس

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۹۹۰

شابک2ـ218ـ278ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۸۳

عنواندریچه‌ای به ساختارشناسی افسانه ـ متل بز زنگوله پا

نویسندهروح‌الله مهدی‌پور عمرانی

ناشرتیرگان

تاریخ چاپ۱۳۹۱

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک9ـ64ـ5330ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۹۶

عنوانشهر زنان به انضمام شش داستان دیگر بر اساس نسخۀ خطی نشلج کاشان

نویسندهمؤلفی ناشناخته

ناشرهمگام با هستی

تاریخ چاپ۱۳۹۱

مکان چاپکاشان

تیراژ۵۰۰

شابک6ـ20ـ5531ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۶۰

عنوانقصۀ نوش‌آفرین گوهرتاج

نویسندهاولریش مارزلف

ناشربه نگار

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک4_87_6332_964_978