برچسب ها: فلسفۀ فرهنگ

۲ نتیجه

عنوانفلسفۀ فرهنگ: از هردر تا نیچه

نویسندهمحمدمهدی اردبیلی

ناشرپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک8ـ06ـ7689ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۰۹

عنوانجست‌وجو و گفت‌وگو: جستارهایی در فرهنگ

نویسنده علی اصغر مصلح

ناشرعلم

تاریخ چاپ۱۳۹۱

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک1ـ491ـ224ـ964ـ978

تعداد صفحات۳۴۰