برچسب ها: فلسفۀ غربی

۵ نتیجه

عنوانحقیقت و وجود

نویسندهژان پل سارتر به کوشش آرلت الکایم سارتر

ناشرققنوس

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک7ـ0421ـ04ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۳۴

عنواندر ستایش دیگری: «گسست نشانه‌ای» در آثار کریستوا

نویسندهمهرداد پارسا

ناشرشوند

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۷۰۰

شابک9ـ42ـ6359ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۵۲

عنوانعشق دانایی: حیات فلسفه از سقراط تا دریدا

نویسندهروی برند

ناشرثالث

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۵۵۰

شابک0ـ667ـ405ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۶۰

عنوانفهم پساساختارگرایی

نویسندهجیمز ویلیامز

ناشرنیماژ

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک5ـ289ـ367ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۶۴