برچسب ها: فلسفۀ غرب

۳۴ نتیجه

عنوانفلسفۀ ذهن، فلسفۀ علم (دانشنامۀ فلسفۀ استفورد 11)

نویسندهگروهی از نویسندگان

ناشرققنوس

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک1ـ0519ـ04ـ622ـ978

تعداد صفحات۶۲۴

عنواندریدا در متن

نویسندهعبدالکریم رشیدیان

ناشرنی

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک3ـ0571ـ06ـ622ـ978

تعداد صفحات۹۴۴

عنوانهستی و زمان هایدگر: راهنمای خوانش

نویسندهویلیام بلاتنر

ناشرشب خیز

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک1ـ40ـ7178ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۲۵

عنوانپدیدارشناسی: درس‌نامه‌های فلسفۀ غرب

نویسندهدیوید سربون

ناشرنقش جهان مهر

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۷۷۰

شابک9ـ88ـ6688ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۶۴

عنوانحقیقت و وجود

نویسندهژان پل سارتر به کوشش آرلت الکایم سارتر

ناشرققنوس

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک7ـ0421ـ04ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۳۴

عنوانفلسفۀ هنر میشل فوکو: تبارشناسی مدرنیته

نویسندهجوزف تنکی

ناشرگیلگمش

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۷۵۰

شابک4ـ33ـ7858ـ622ـ978

تعداد صفحات۳۷۲

عنوانژیژک و الهیات

نویسندهآدام کوتسکو

ناشرنگاه

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک8ـ289ـ267ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۸۳

عنواننقد عقل عملی

نویسندهایمانوئل کانت

ناشرنی

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک0ـ0473ـ06ـ622ـ978

تعداد صفحات۳۳۵

عنواندر ستایش دیگری: «گسست نشانه‌ای» در آثار کریستوا

نویسندهمهرداد پارسا

ناشرشوند

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۷۰۰

شابک9ـ42ـ6359ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۵۲

عنوانآوانگاردیسم: یک گزیدۀ موضوعی از دانشنامۀ نظریۀ هنر بلک‌ول

نویسندهپل وود، فرد ارتن، پل هامبل، دیوید هاپکینز، چارلز هریسن

ناشرکتاب وارش

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰

شابک1ـ59ـ6654ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۴۸

عنوانفلسفه ساموئل بکت

نویسندهجان کالدر

ناشرفلسفه

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک1ـ22ـ7857ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۶۲

عنوانتأملات نابهنگام

نویسندهفریدریش نیچه

ناشرمرکز

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۱۶۰۰

شابک1ـ530ـ213ـ964ـ978

تعداد صفحات۳۸۲+۱۰

عنوانخوانش انتقادی: تفسیر و تأویل آثار ژیل دلوز

نویسندهگروهی از نویسندگان به ویراستاری پل پیتون

ناشرماهریس

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپ تهران

تیراژ۳۰۰

شابک2ـ00ـ5665ـ622ـ978

تعداد صفحات۴۰۶

عنوانفلسفۀ اولی یا مابعدالطبیعه؛ مشتمل بر مهم‌ترین اقوال فلاسفۀ اروپا در الهیات و تجرد نفس و تطبیق اصطلاحات

نویسندهابوالحسن شعرانی طهرانی

ناشرکتاب طه

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپقم

تیراژ۷۰۰

شابک0ـ47ـ5334ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۶۸

عنوانهانس آلبرت: درآمدی بر عقل گرایی انتقادی

نویسندهاریک هلیگن درف

ناشرطرح نو

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۵۵۰

شابک8ـ132ـ489ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۱۶

عنوانعشق دانایی: حیات فلسفه از سقراط تا دریدا

نویسندهروی برند

ناشرثالث

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۵۵۰

شابک0ـ667ـ405ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۶۰

عنوانتاریخ فلسفۀ غرب (6) فلسفۀ انگلیسی زبان 1750 تا 1945

نویسندهجان اسکوروپسکی

ناشرسمت

تاریخ چاپ۱۳۹۹

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک0ـ2213ـ02ـ600ـ978

تعداد صفحات۷+۲۳۹

عنوانتاریخ فلسفه در غرب (1): تفکر در دورۀ باستان

نویسندهترنس اروین

ناشرسمت

تاریخ چاپ۱۳۹۹

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک1ـ2229ـ02ـ600ـ978

تعداد صفحات۹+۳۰۹