برچسب ها: فلسفۀ تاریخ

۸ نتیجه

عنواناندیشۀ تاریخی در یونان باستان: از هومر تا عصر هراکلیوس

نویسندهآرنولد توین‌بی

ناشرفرهنگ جاوید

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۷۰۰

شابک3ـ24ـ7004ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۵۶

عنوانتاریخ و تاریخ نگاری از منظر مسیحیت

نویسندهگردآوری و ترجمه: مزدک رجبی

ناشرسمت

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰

شابک5ـ2672ـ02ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۰۹+۶

عنوانمفهوم تاریخ: واژه‌ها و روش‌ها

نویسندهعبدالله عروی

ناشراختران

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۷۰۰

شابک8ـ279ـ207ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۸۶

عنوانبرساخت گذشته: درآمدی بر نظریۀ تاریخ

نویسندهکریس لورنتس

ناشرسمت

تاریخ چاپ۱۳۹۹

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک6ـ2183ـ02ـ600ـ978

تعداد صفحات۴۸۸+۸

عنوانتاریخ بنیادی

نویسندهفریدریش ماینکه

ناشرخوارزمی

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۳۳۰۰

شابک4ـ093ـ487ـ964ـ978

تعداد صفحات۸۴۸

عنوانبنیادهای فلسفی علم فرهنگ

نویسندهمحمدعلی مرادی

ناشرعلمی و فرهنگی

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک8ـ661ـ436ـ600ـ978

تعداد صفحات۴۶+۴۲۴

عنواندربارۀ زبان و تاریخ

نویسندهوالتر بنیامین

ناشرهرمس

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

شابک3ـ956ـ363ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۹۰

عنوانرسالۀ تاریخ: جستاری در هرمنوتیک تاریخ

نویسندهبابک احمدی

ناشرمرکز

تاریخ چاپ۱۳۹۱ (چاپ سوم)

مکان چاپتهران

تیراژ۸۰۰

شابک7_963_305_964_978

تعداد صفحات۱۸۶