برچسب ها: فلسفۀ ادبیات

۱ نتیجه

عنواندرآمدی بر فلسفه و ادبیات

نویسندهاوله مارتین اسکیلئوس

ناشرآگه

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک5ـ040ـ329ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۸۱