برچسب ها: فلسفه و دین

۳ نتیجه

عنوانپدیدارشناسی و عرفان: عمودیت تجربۀ دینی

نویسندهآنتونی جی.استاینباک

ناشرعلمی

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک3ـ510ـ404ـ964ـ978

تعداد صفحات۳۸۰

عنوانترجمۀ فصل المقال فی تقریر ما بین الشریعة والحکمة من الاتصال

نویسندهقاضی ابن رشد اندلسی

ناشرکتاب طه

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپقم

تیراژ۷۰۰

شابک7ـ48ـ5334ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۵۲

عنواناندیشه‌های دینی اونامونو

نویسندهزهرا شاه‌پری

ناشرناهید

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۵۵۰

شابک9ـ34ـ5865ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۷۶