برچسب ها: علی حسن‌زاده

۲ نتیجه

عنوانجنسیت و هستی شناسی

نویسندهآلنکا زوپانچیچ

ناشردمان

تاریخ چاپ۱۳۹۹

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک0ـ6ـ95967ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۵۶

عنوانسوژۀ لاکانی؛ میان زبان و ژوئیسانس

نویسندهبروس فینک

ناشربان

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک6ـ7ـ99735ـ600ـ978

تعداد صفحات۴۵۶