برچسب ها: علیرضا باقر

۳ نتیجه

عنوانعقل اسلامی میان ابن رشد و ملاصدرا

نویسندهمحمد مصباحی

ناشرشایا

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک3ـ8ـ96170ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۳۵

عنواننگاهی دیگر به بلاغت قرآن: ترجمۀ کتاب «من بلاغة القرآن»

نویسندهاحمد احمد بدوی

ناشرشایا

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک5ـ4ـ96170ـ622ـ978

تعداد صفحات۳۸۸

عنوان امام محمد غزالی در مسیر تحول روحی

نویسندهعبدالأمیر اعسم

ناشرشایا

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک6ـ7ـ96170ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۶۹