برچسب ها: علاءالدوله سمنانی

۲ نتیجه

عنوانتبیین المقامات و تعیین الدرجات

نویسندهعلاءالدوله سمنانی

ناشرسخن

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۵۵۰

شابک7ـ842ـ372ـ964ـ978

تعداد صفحات۳۱۶

عنوانعشق و عرفان در دیوان شیخ علاءالدوله سمنانی

نویسندهسعید کرکه‌آبادی

ناشرحبله رود

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپسمنان

تیراژ۱۰۰۰

شابک5ـ76ـ5764ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۲۷