برچسب ها: عقاید

۲۰ نتیجه

عنواننمود باورهای ایرانی در شکل‌گیری اختصاصات کلامی اسماعیلیه (از پیدایش تا قرن پنجم)

نویسندهعباس مسیحا

ناشرمیراثبان؛ مؤسسه میراث مکتوب، مؤسسه مطالعات اسماعیلی

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰

شابک6ـ24ـ5016ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۳۴+۱۰

عنوانفرشتگان و فرشته شناسی در قرون وسطا

نویسندهدیوید کِک

ناشرورا

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰

شابک7ـ58ـ7072ـ622ـ978

تعداد صفحات۴۲۰

عنوانرد رکن رابع

نویسندهحسینعلی تویسرکانی

ناشرمؤسسه مطالعات اسلامی دانشگاه تهران ـ دانشگاه مک گیل

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک9ـ83ـ5552ـ964ـ978

تعداد صفحات۳۴۴

عنوانمعتزله: تاریخ و عقاید

نویسندهعلی آقانوری

ناشرادیان

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپقم

تیراژ۵۰۰

شابک3ـ02ـ7969ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۳۶

عنوانشاذلیه: تاریخ و عقاید

نویسندهمرتضی خسروشاهی

ناشرادیان

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپقم

تیراژ۵۰۰

شابک6ـ01ـ7969ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۸۰

عنواناهل حق کردستان: متون اهل حق

نویسندهگروهی از نویسندگان

ناشرحکمت کلمه

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک8ـ8ـ98247ـ622ـ978

تعداد صفحات۴۳۶

عنوانهفتادودو ملت: جستارهایی در عقاید کلامی فرقه‌ها

نویسندهمسعود جعفری جزی

ناشرآن سو

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک0ـ02ـ7887ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۵۶

عنوانهفت باب بابا سیدنا

نویسندهمنسوب به حسن بن صباح

ناشرفرهنگ روز

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک9ـ38ـ6330ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۷۶

عنوانآذرکیوان: زندگی‌نامه، آثار و عقاید

نویسندهفرزانه گشتاسب

ناشرپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک2ـ37ـ7689ـ622ـ978

تعداد صفحات۳۹۲

عنوانبازتاب آراء و عقاید اسلامی در برخی متون ادب فارسی

نویسندهفاطمه حیدری

ناشرزوار

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰

شابک0ـ596ـ401ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۱۲

عنوان زندگی روزمره در اسپانیای دورۀ تفتیش عقاید

نویسندهجیمز ام. اندرسن

ناشرنگاه

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک6ـ168ـ267ـ622ـ978

تعداد صفحات۵۶۸

عنوانذهن ذن، ذهن آغازگر

نویسندهشونریو سوزوکی

ناشربیدگل

تاریخ چاپ۱۳۹۸

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک4ـ94ـ6401ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۰۹

عنواننامۀ زندگی جنید؛ زندگی، عقاید و آثار

نویسندهسهیلا موسوی سیرجانی

ناشرطهوری

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۳۳۰

شابک1ـ54ـ5911ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۳۷

عنوانپنج رسالۀ حروفیه

نویسندهسید شریف (سدۀ نهم هجری)

ناشرمیراث مکتوب

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک4ـ 146ـ203ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۳۲+۲۸

عنوانقرة العین (زندگی، عقیده و مرگ)

نویسندهمهدی نورمحمدی

ناشرعلمی

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک9ـ295ـ404ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۷۴

عنوانتاریخ و سنت‌های اسماعیلیه

نویسندهفرهاد دفتری

ناشرفروزان روز

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۴۵۰۰

شابک1ـ370ـ321ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۰۳۰

عنوانحروفیه از ابتدا تاکنون با استناد به منابع دست اول

نویسندهفاتح اُسلو اِر

ناشرمولی

تاریخ چاپ۱۳۹۱

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک 4ـ69ـ2671ـ964ـ978

تعداد صفحات۵۵۰+۲۶

عنوانترجمۀ السواد الاعظم

نویسندهابوالقاسم اسحاق بن محمد حکیم سمرقندی

ناشردانشگاه تهران

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک1ـ6627ـ03ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۵۰