برچسب ها: عالمان ایرانی

۶ نتیجه

عنواناقیانوس آرام: چند روایت کوتاه سبک زندگی و سیرۀ علمی و عملی علامه سیدمحمدحسین طباطبایی

نویسندهمحمدعلی عباسی اقدم

ناشردفتر نشر فرهنگ اسلامی

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک5ـ397ـ430ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۹۸

عنوانآن یگانه: سیری در زندگی و نظام فکری علامه طباطبایی (دو جلد)

نویسندهعبدالله نصری

ناشرامیر کبیر

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک4ـ2205ـ00ـ964ـ978

تعداد صفحات۵۶۸+۶۵۸

عنوانتذکرۀ گوهران شب‌چراغ

نویسندهحسین نصیرباغبان

ناشرارمغان تاریخ

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک3ـ16ـ8079ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۱۱

عنوانشیخ طوسی: پیشوای عالمان شیعی

نویسندهمهدی کمپانی زارع

ناشروایا

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک9ـ7ـ95673ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۵۲

عنوانمجموعه مقالات اولین همایش بین‌المللی میراث مشترک ایران و عراق (دفتر چهاردهم: شرح حال عالمان و شاعران)

نویسندهجمعی از نویسندگان

ناشرمجمع ذخایر اسلامی

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپقم

شابک9ـ760ـ988ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۸۸

عنوانآیت الحق: شرح احوال سیدالعلماء حضرت سیدعلی آقا قاضی (قدس سره) (دو جلد)

نویسنده سیدمحمدحسن قاضی با مقدمۀ حسین غفاری

ناشرجلد اول: حکمت، جلد دوم: بصیرت

تاریخ چاپجلد اول: ۱۳۹۲ (چ چهارم) جلد دوم: ۱۳۸۸

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک3_4_81412_964

تعداد صفحات۴۵۸+۲۲۵