برچسب ها: صادق هدایت

۲۱ نتیجه

عنوانمقدمه بر خواندن بوف کور

نویسندهمحمد نظری، محمد خالوندی

ناشرنونوشت

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپکرج

تیراژ۵۰۰

شابک2ـ9ـ97908ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۱۶

عنوانسایه های سرگردان: خوانشی بر بوف کور

نویسندهفتاح رنجبر

ناشرآگه

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۵۵۰

شابک4ـ469ـ329ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۱۶

عنوانسیمای صادق هدایت

نویسندهاحمد مدنی

ناشرنگاه

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک0ـ342ـ267ـ622ـ978

تعداد صفحات۴۸۶

عنوانبوف کور هدایت، رمانی غربی

نویسندهمایکل بیرد

ناشرنیلوفر

تاریخ چاپ۱۳۹۹

مکان چاپ تهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک1ـ66ـ6654ـ622ـ978

تعداد صفحات۳۴۳

عنوانبوف کور در سایه‌روشن قرن (نقد ادبی 2)

نویسندهعلی تسلیمی و دیگران

ناشرماه و خورشید

تاریخ چاپ۱۳۹۹

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک3ـ640401ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۴۴

عنوانمجموعه اسناد در پاریس: صادق هدایت

نویسندهبه کوشش جهانگیر هدایت

ناشرکتابسرای میردشتی

تاریخ چاپ۱۳۹۹

مکان چاپتهران

تیراژ۱۵۰۰

شابک6ـ9ـ95863ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۱۲

عنوانصادق هدایت از افسانه تا واقعیت ـ ویراست دوم

نویسندههمایون کاتوزیان

ناشرمرکز

تاریخ چاپ۱۳۹۸

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک4ـ427ـ213ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۲+۳۴۰

عنوانصادق هدایت به روایت انجوی شیرازی

نویسندهبه کوشش ولی‌الله درودیان

ناشرنیلوفر

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۷۷۰

شابک6ـ715ـ448ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۱۶

عنوانجستاری در فرهنگ وَغ‌وَغ‌ساهاب

نویسندهمحمد محمدعلی، فریده خرمی

ناشرکتابسرای تندیس

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک3ـ219ـ182ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۵۶

عنواننقد مکتبی سه داستان‌نویس ایرانی (صادق هدایت، صادق چوبک، محمود دولت‌آبادی)

نویسندهمهدی شریفیان، کیومرث رحمانی

ناشردانشگاه بوعلی سینا

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپهمدان

تیراژ۱۰۰۰

شابک7ـ202ـ128ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۳۱

عنوانصادق هدایت و ترجمه‌هایش؛ گزیده داستان‌های کوتاه جهان

نویسندهفرانتس کافکا و دیگران

ناشرامرود

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک1ـ06ـ7332ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۷۲

عنوانره‌آورد هند: برگردان هفت متن پهلوی به فارسی

نویسندهصادق هدایت به کوشش خسرو کیان‌راد

ناشرکتاب کوله پشتی

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک8ـ001ـ461ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۲۸

عنوانبن‌بست؛ شرحی بر زندگی، آثار و مرگ صادق هدایت

نویسندهمهدی رهبری

ناشرکویر

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک4ـ152ـ214ـ964ـ978

تعداد صفحات۹۱۲

عنوانچهل داستان برای صادق هدایت؛ داستان‌های مسابقه ادبی داستان کوتاه‌نویسی صادق هدایت (1390 ـ 1394)

نویسندهجمعی از نویسندگان به کوشش جهانگیر هدایت

ناشرپوینده

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک5ـ64ـ2950ـ964ـ978

تعداد صفحات۴۴۸

عنوانهدایت در هندوستان؛ بوف‌کور و میعاد صادق هدایت با هند

نویسندهندیم اختر

ناشرچشمه

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک4ـ775ـ229ـ600ـ978

تعداد صفحات۹۴

عنوانآثار نایاب صادق هدایت

نویسندهصادق هدایت به کوشش و مقدمۀ جهانگیر هدایت

ناشرچشمه

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۵۰۰

شابک8ـ355ـ229ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۲۲

عنواندر پس‌کوچه‌های پاریس با برادرم صادق هدایت؛ خاطرات عیسی هدایت

نویسندهبه کوشش جهانگیر هدایت

ناشرپوینده

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک4ـ61ـ2950ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۴۰

عنوانبوطیقای بوف کور: روایت‌شناسی روان‌گسیختگی در تکنیک بوف کور

نویسندهمحمود نیکبخت

ناشرگمان

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک5ـ23ـ7289ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۶۴