برچسب ها: شعر فارسی

۷۹۵ نتیجه

عنوانچهره ها و ناگفته ها

نویسندهمحمد بقایی (ماکان)

ناشرتهران

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۲۵۰

شابک0ـ66ـ2911ـ964ـ978

تعداد صفحات۳۹۲

عنوانقصۀ ما به خر رسید: خر و خرپژوهی در شعر فارسی

نویسندهغلامعلی گرایی، زهراسادات حسینی

ناشرخاموش

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپاصفهان

تیراژ۵۰۰

شابک8ـ47ـ69424ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۱۲

عنوانساز و نوا در اشعار ملک الشعرای بهار

نویسندهغزل شریفی

ناشرایجاز

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک7ـ55ـ7679ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۰۲

عنوان احوال ابن یمین: زندگی‌نامۀ ابن یمین فریومدی

نویسندهغلامرضا رشیدیاسمی به کوشش مهدی یاقوتیان

ناشرصالح

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپمشهد

تیراژ۵۰۰

شابک0ـ29ـ7429ـ964ـ978

تعداد صفحات۳۲۰

عنوانقصاید ولایی سروش اصفهانی

نویسندهسروش اصفهانی

ناشرکتاب نیستان

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۸۰۰

شابک2ـ813ـ208ـ622ـ978

تعداد صفحات۳۰۶

عنواندر غبار برف: مجموعۀ کامل اشعار (دو جلد)

نویسندهعمران صلاحی به کوشش بهاره و یاشار صلاحی

ناشرچشمه

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک0ـ0788ـ01ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۳۳۶

عنوانیادداشت های روزانۀ نیما یوشیج

نویسندهنیما یوشیج به کوشش شراگیم یوشیج

ناشررشدیه

تاریخ چاپ۱۳۹۹

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک1ـ2ـ95746ـ622ـ978

تعداد صفحات۴۹۶

عنواندیوان امیدی رازی (تهرانی)

نویسندهسعدالدین مسعود ارجاسب تهرانی متخلص به امیدی

ناشرادبیات

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپقم

تیراژ۳۰۰

شابک3ـ2ـ97397ـ622ـ978

تعداد صفحات۳۷۲

عنوانعارف قزوینی و شاعران زمانه‌اش

نویسندهمهدی نورمحمدی

ناشرعلمی

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک1ـ501ـ404ـ964ـ978

تعداد صفحات۵۲۰

عنوانرسم بیداری در آموزه‌های مولانا

نویسندهیاسر ملکی

ناشرمدرسه

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰

شابک8ـ2209ـ08ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۸۰

عنوانایران در شعر شاعران آذربایجان و آران

نویسندهبه کوشش محمدتقی سبکدل

ناشرآناس: مؤسسه تاریخ و فرهنگ دیار کهن

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتبریز

تیراژ۱۰۰۰

شابک7ـ80ـ7095ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۱۲

عنوانفریاد بی صدا: بررسی پارادوکس و حس‌آمیزی در غزلیات بیدل دهلوی

نویسندهکیانوش رستمی

ناشرشاپورخواست

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپخرم آباد

تیراژ۵۰۰

شابک3ـ531ـ260ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۸۰

عنواننسیم صبح: شرح پنجاه غزل از سلمان ساوجی به همراه مقدمه‌ای از زندگی‌نامه و شرح‌حال شاعر

نویسندهمیلاد خورشیدکردلر، زیبا درباسی

ناشرطاهانگار

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپارومیه

تیراژ۱۰۰۰

شابک2ـ9ـ96826ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۰۵

عنوانفرهنگ واره طاقدیس؛ شرح لغات، اصطلاحات، تعبیرات، تلمیحات، اعلام و کنایات مثنوی طاقدیس ملااحمد بن محمدمهدی بن ابی‌ذر نراقی

نویسندهعصمت قدیری اناری

ناشرناریامهر

تاریخ چاپ۱۳۹۹

مکان چاپشهرقدس

تیراژ۱۰۰۰

شابک1ـ51ـ6940ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۷۴

عنوانتصویر و ایماژ در شعر مکتب سپاهانی: بررسی و تحلیل دیوان اشعار طالب آملی، کلیم کاشانی، بیدل دهلوی

نویسندهصفدر زبردست

ناشرروزاندیش

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپهمدان

تیراژ۱۰۰۰

شابک0ـ267ـ438ـ600ـ978

تعداد صفحات۴۵۰

عنواناختتام مثنوی معنوی

نویسندهمفتی الهی‌بخش کاندهلوی

ناشراحسان

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک7ـ829ـ349ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۸۵

عنوانریشه‌های اسطوره‌ای عناصر چهارگانه در شاهنامه و مقایسۀ آن با اندیشه‌های اسماعیلیه

نویسندهژاله افشار قزوین

ناشربرتراندیشان

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰

شابک7ـ53ـ7329ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۵۰

عنوانشاعران بی دیوان بسطام

نویسندهسیدهادی میرآقایی

ناشرحبله رود

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپسمنان

تیراژ۱۰۰۰

شابک3ـ10ـ7641ـ622ـ978

تعداد صفحات۳۵۱