برچسب ها: شعر سبک هندی

۲ نتیجه

عنواندیوان خلیل کاشانی (دو جلد)

نویسندهخلیل کاشانی

ناشرارمغان ادب

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپکاشان

تیراژ۲۰۰

شابک9ـ4ـ99238ـ622ـ978

تعداد صفحات۳۴۴+۷۱۰

عنوانغزلیات بیدل: تصحیح انتقادی غزلیات ابوالمعانی میرزا عبدالقادر بیدل (دو جلد)

نویسندهابوالمعانی میرزا عبدالقادر بیدل

ناشرشهرستان ادب

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک7ـ34ـ6936ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۷۳۸