برچسب ها: شعر ترکی آذربایجانی

۳ نتیجه

عنوانمنظومۀ در خوشاب؛ تاریخ مشروطیت آذربایجان

نویسندهمحمدعلی پروین میرزای آشتیانی

ناشرنسیم تحول

تاریخ چاپ۱۰۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۱۳۹۵

شابک1ـ02ـ8272ـ600ـ978

تعداد صفحات۹۹۲

عنوانبیز بئله گولردیک: سیر طنز در شعر ترکی (سه جلد)

نویسندهصالح سجادی

ناشرسوره مهر

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۲۵۰۰

شابک5ـ893ـ175ـ600ـ978

تعداد صفحات۶۶۰

عنوانآموزش وزن، قافیه، بند و قالب‌های شعر آذربایجانی به زبان ساده

نویسندهصمد رحمانی خیاوی

ناشراختر

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتبریز

تیراژ۱۰۰۰

شابک4ـ501ـ517ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۹۶