برچسب ها: شعر تالشی

۵ نتیجه

عنوانماهنامه سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی تالش، سال پانزدهم، مرداد 1397، شماره 117

نویسندهجمعی از نویسندگان به سردبیری شهرام آزموده

ناشر-

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتالش

تیراژ-

شابک-

تعداد صفحات۳۰

عنوانماهنامه سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی تالش، سال چهاردهم، آذر 1396، شماره 109

نویسندهجمعی از نویسندگان به سردبیری شهرام آزموده

ناشر-

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتالش

تیراژ-

شابک-

تعداد صفحات۳۴

عنوانماهنامه سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی تالش، سال چهاردهم، مهر 1396، شماره 107

نویسندهجمعی از نویسندگان به سردبیری شهرام آزموده

ناشر-

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتالش

تیراژ-

شابک-

تعداد صفحات۳۸

عنوانماهنامه سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی تالش، سال چهاردهم، خرداد 1396، شمارۀ 103

نویسندهجمعی از نویسندگان به سردبیری شهرام آزموده

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتالش

تعداد صفحات۳۸

عنوانماهنامۀ سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی تالش، سال سیزدهم، آذر 1395، شمارۀ 97

نویسندهجمعی از نویسندگان به سردبیری شهرام آزموده

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتالش

تعداد صفحات۳۰