برچسب ها: شاه محمد دارابی

۱ نتیجه

عنوانتذکرۀ لطایف الخیال (دو جلد)

نویسندهمحمد ابن محمد دارابی اصطهباناتی

ناشرمجمع ذخایر اسلامی با همکاری کتابخانه و موزه ملی ملک و کتابخانه مجلس

تاریخ چاپ۱۳۹۱

مکان چاپقم

تیراژ۳۰۰

شابک0_368_988_964_978

تعداد صفحات۶۷۲+۵۷۰