برچسب ها: شاهرخ مسکوب

۴ نتیجه

عنوانسرگذشت فکری شاهرخ مسکوب به پیوست «غزل غزل‌های سلیمان» ترجمۀ شاهرخ مسکوب

نویسندهیوسف اسحاق پور

ناشرفرهنگ جاوید

تاریخ چاپ۱۳۹۹

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک1ـ71ـ6182ـ600ـ978

تعداد صفحات۸۰

عنواندر سوگ و عشق یاران

نویسندهشاهرخ مسکوب با مقدمۀ حسن کامشاد

ناشرفرهنگ جاوید

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک0ـ81ـ6182ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۰۸

عنواناقلیم حضور: یادنامه شاهرخ مسکوب

نویسندهبه کوشش علی دهباشی

ناشرنقد افکار

تاریخ چاپ۱۳۹۰

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک7ـ95ـ8910ـ964ـ978

تعداد صفحات۶۷۱

عنوانشکاریم یک سر همه پیش مرگ: جستارها، گفتارها و نوشتارها

نویسندهشاهرخ مسکوب (به کوشش حسن کامشاد)

ناشرنی

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک0_265_185_964_978