برچسب ها: شاعران ایرانی دهۀ هفتاد

۱ نتیجه

عنوانزخم و رؤیا (آنتولوژی شعر دهۀ هفتاد)

نویسندهرضا قنبری

ناشرروزگار

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک3_411_374_964_978

تعداد صفحات۱۳۶