برچسب ها: سیاست در ادبیات

۴ نتیجه

عنوانسیاست در شعر نو

نویسندهمحمد کمالی‌زاده

ناشردانشگاه مفید

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپقم

تیراژ۵۰۰

شابک9ـ76ـ8092ـ964ـ978

تعداد صفحات۴۳۷

عنوانسیاست‌اندیشی حافظ

نویسندهفاطمه ذوالفقاریان

ناشرفلات

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک5ـ3ـ96270ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۸۴

عنوانجغرافیای سیاسی در شاهنامۀ فردوسی

نویسندهابوالفضل کاوندی کاتب

ناشرکویر

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۸۰۰

شابک8ـ109ـ214ـ964ـ978

تعداد صفحات۳۱۲

عنوانسیاست‌نامه

نویسندهنظام الملک ابوعلی بن حسین بن علی بن اسحاق طوسی

ناشرتیرگان

تاریخ چاپ۱۳۹۱

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک7ـ68ـ5330ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۰۰