برچسب ها: زروانی‌گری در ادبیات

۳ نتیجه

عنواندر چنبرۀ زروان: تأملی بر تقدیرگرایی زروانی در ادبیات فارسی از عصر فردوسی تا حملۀ مغول

نویسندهمرمر حسامی

ناشرآگرین کتاب

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک3ـ06ـ7374ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۶۰

عنوانزروان در حماسۀ ملی ایران

نویسندهحمیدرضا اردستانی رستمی

ناشرنگاه معاصر

تاریخ چاپ۱۳۹۹

مکان چاپتهران

تیراژ۷۰۰

شابک1ـ04ـ7028ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۵۸

عنوانبازتاب اندیشه‌های زروانی در شاهنامه

نویسندهمعصومه تاجیک

ناشرنگیما

تاریخ چاپ۱۳۹۰

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک4_69_2978_964_978

تعداد صفحات۲۷۲