برچسب ها: زبان مادری

۳ نتیجه

عنوانایران در پنج روایت؛ دربارۀ هویت ملی، تنوع زبانی، زبان مادری و مسألۀ زبان ترکی در ایران

نویسندهسیدجواد میری

ناشرنقد فرهنگ

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک5ـ82ـ8405ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۷۳

عنوانتولید نوشتاری (نگارش)

نویسندهکلودت کورنر، پاتریشیا ماری ریموند

ناشرخاموش

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک6ـ35ـ8330ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۶۴

عنوانپایان تک‌زبانی: سیزده گفتگوی پژوهشی دربارۀ حق زبان مادری

نویسندهاصغر زارع کهنمویی با مقدمه عبدالله رمضان‌زاده

ناشرموغام

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتبریز

تیراژ۵۰۰

شابک3ـ9ـ94300ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۰۰