برچسب ها: روش تحلیل

۲ نتیجه

عنواننظریه و روش: تحلیل چارچوب

نویسندهزهرا اجاق

ناشرسمندر

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک1ـ5ـ97208ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۰۷

عنوانگفتمان روایی: رساله‌ای در روش تحلیل

نویسندهژرار ژنت

ناشرمهراندیش

تاریخ چاپ۱۳۹۹

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک8ـ01ـ6988ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۵۶