برچسب ها: روایت‌گری

۸ نتیجه

عنوانابعاد روایت‌پردازی مضمون، ایدئولوژی، هویت (تحلیل روایی آثار گی دوموپاسان، ژولیین گرین، آن ابر و ژاک پولن)

نویسندهژپ لینت ولت

ناشرعلمی و فرهنگی

تاریخ چاپ۱۳۹۸

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک7ـ642ـ436ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۸۱

عنوانزمان را نوشتن؛ مجموعه مقالاتی در باب زمان و روایت در داستان

نویسندهمانی پارسا

ناشرگوشه

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک8ـ2ـ99341ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۸۶

عنوانزمان و حکایت: کتاب سوم؛ زمان نقل‌شده

نویسندهپل ریکور

ناشرنی

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک7ـ592ـ185ـ964ـ978

تعداد صفحات۵۸۴

عنوانزمان و حکایت: کتاب دوم؛ پیکربندی زمان در حکایت داستانی

نویسندهپل ریکور

ناشرنی

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک0ـ591ـ185ـ964ـ978

تعداد صفحات۳۵۱

عنوانزمان و حکایت: کتاب اول؛ پیرنگ و حکایت تاریخی

نویسندهپل ریکور

ناشرنی

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک3ـ587ـ185ـ964ـ978

تعداد صفحات۵۸۴

عنوانفرهنگ توصیفی اصطلاحات روایت‌شناسی

نویسندهمحسن فشارکی، فضل‌الله خدادادی

ناشرسوره مهر

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۱۰

شابک2ـ1736ـ03ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۱۴

عنوانروایت‌شناسی: شکل و کارکرد روایت

نویسنده جرالد پرینس

ناشرمینوی خرد

تاریخ چاپ۱۳۹۱

مکان چاپتهران

تیراژ۱۵۰۰

شابک4ـ15ـ6220ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۰۸

عنوانتحلیل ساختار روایت در قرآن: بررسی توالی منطقی پیرفت‌ها

نویسندهعلی معموری

ناشرنگاه معاصر

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک 6ـ70ـ5747ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۱۲