برچسب ها: رمان عربی

۲ نتیجه

عنوانتاریخ ادبیات معاصر عرب کمبریج

نویسندهگروهی از نویسندگان به سرویراستاری محمدمصطفی بدوی

ناشرمولی

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۵۲۰

شابک2ـ151ـ339ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۵+۸۹۶

عنوانرویکردهای کاربردی در ادبیات تطبیقی

نویسندهماجده حمود

ناشرروزگار

تاریخ چاپ۱۳۹۰

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک8_317_374_964_978

تعداد صفحات۲۴۰