برچسب ها: رساله‌های عرفانی

۲ نتیجه

عنواندو رسالۀ عرفانی

نویسندهمؤلفی ناشناخته و ابوعلی دقاق

ناشربنیاد موقوفات دکتر افشار با همکاری نشر سخن

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک0ـ91ـ5942ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۶۳

عنوانآداب السلوک و شرح اسماء الحسنی (ترجمۀ سه رسالۀ عرفانی)

نویسندهابوالقاسم قشیری نیشابوری

ناشرجامی

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۸۰۰

شابک 0ـ073ـ176ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۵۲