برچسب ها: رسائل

۱۷ نتیجه

عنوانمحاکمۀ انسان و حیوان از رسائل اخوان الصفا

نویسندهاخوان الصفا

ناشرعلم

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۵۵۰

شابک8ـ259ـ246ـ622ـ978

تعداد صفحات۳۹۲

عنواندفتر تنظیمات (کتابچۀ غیبی) و چند رسالۀ دیگر

نویسندهمیرزا ملکم‌خان ناظم‌الدوله

ناشرامید فردا

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک1ـ31ـ7398ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۵۵

عنوانرسائل خواجو؛ شمع و شمشیر، سراجیه، شمس و سحاب، نمد و بوریا

نویسندهخواجوی کرمانی (درگذشتۀ 750 ق)

ناشرمیراث مکتوب

تاریخ چاپ۱۳۹۹

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک4ـ191ـ203ـ600ـ978

تعداد صفحات۸۵+۳۵۷

عنوانرسائل طغرای مشهدی (سدۀ 11 ق)

نویسندهطغرای مشهدی

ناشرکتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک6ـ295ـ220ـ600ـ978

تعداد صفحات۶۷۰

عنوانگزیده آموزه‌های اخلاقی، سیاسی، مدنی و کلامی اخوان الصفا و خلّان الوفا

نویسندهمحمدرضا احمدی طباطبایی، جبار شجاعی

ناشردانشگاه امام صادق (ع)

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک4ـ630ـ214ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۵۴

عنواندوفصلنامۀ تاریخ علوم و فناوری دورۀ اسلامی، سال ششم، شمارۀ اول، بهار و تابستان 1396، شمارۀ پیاپی 11

نویسندهجمعی از نویسندگان به سردبیری محمد باقری

ناشرمیراث مکتوب

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ-

شابک2322-3669

تعداد صفحات۱۸۰

عنوانرسائل اخوان الصفا و خلان الوفا (دو جلد)؛ نسخه برگردان دست‌نویس شماره 2130 مجموعۀ فیض‌الله افندی، کتابخانۀ ملت (استانبول) کتابت 704 هـ.ق

نویسندهگروهی از نویسندگان

ناشرمیراث مکتوب

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰

شابک1ـ147ـ203ـ600ـ978

عنوانپنج رسالۀ حروفیه

نویسندهسید شریف (سدۀ نهم هجری)

ناشرمیراث مکتوب

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک4ـ 146ـ203ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۳۲+۲۸

عنوانفصلنامۀ متن‌پژوهی پیام بهارستان، دورۀ دوم، سال نهم، شمارۀ بیست و هشتم، پاییز و زمستان 1395

نویسندهجمعی از نویسندگان به سردبیری کاظم آل رضا امیری

ناشرکتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ=

شابک-

تعداد صفحات۳۳۰

عنوانسی فتوت‌نامۀ دیگر: سی رسالۀ ناشناخته در فتوت و پیشه‌وری و قلندری

نویسندهناشناس

ناشرچشمه

تاریخ چاپ۱۳۹۱

مکان چاپتهران

تیراژ۱۲۰۰

شابک9_051_229_600_978

تعداد صفحات۳۴۶

عنوانچهارده رساله در باب فتوت و اصناف

نویسندهناشناس

ناشرچشمه

تاریخ چاپ۱۳۸۱

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک7_038_362_964

تعداد صفحات۲۹۶

عنوانشکوی الغریب همراه رسالۀ حقیقت مذهب

نویسندهعین القضات همدانی

ناشراساطیر

تاریخ چاپ۱۳۸۹

مکان چاپتهران

تیراژ۱۶۵۰

شابک1_465_331_964_978

تعداد صفحات۲۰۰

عنوانفتوت‌نامه‌ها و رسائل خاکساریه (سی رساله)

نویسندهناشناس

ناشرپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تاریخ چاپ۱۳۸۲

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰۰

شابک2_185_426_964

تعداد صفحات۳۸۰+۸۰

عنوانگزیدۀ رسائل اخوان الصفا

نویسندهناشناس

ناشراساطیر

تاریخ چاپ۱۳۸۰

مکان چاپتهران

تیراژ۲۲۰۰

شابک1_067_331_964

تعداد صفحات۳۷۲

عنوانمجمع الرسائل: 108 رساله از رئیس السلطنه و اب الطائفه و سید الطریقه القطب الازلی والعالم العلی ابن عبدالله حضرت سید نورالدین شاه نعمت الله ولی (دو جلد)

نویسندهشاه نعمت الله ولی

ناشرعلم

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک6_582_224_964_978

تعداد صفحات۱۴۹۸

عنوانرسالۀ کاتب کرمانی

نویسنده ناشناخته

ناشرعلم

تاریخ چاپ۱۳۸۶

مکان چاپتهران

تیراژ۲۲۰۰

شابک9_793_405_964_978

تعداد صفحات۳۵۸

عنوانعهدنامۀ مالک اشتر

ناشرمیراث مکتوب

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۲۵۰۰

شابک6_072_203_600_978

تعداد صفحات۱۶۷