برچسب ها: دورۀ مغولان

۴ نتیجه

عنوانسیطرۀ ایلخانان بر فارس: کارگزاران مغول و بزرگان ایرانی

نویسندهدنیز اِگل

ناشرمؤسسه آبی پارسی، انتشارات پل فیروزه

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۷۰۰

شابک3ـ28ـ7464ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۵۸

عنوانترکان، مغولان و گسترش فرهنگ ایران

نویسندهمحمدتقی امامی خوئی

ناشرنگارستان اندیشه

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۳۳۰

شابک7ـ24ـ7754ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۴۶

عنوانپایداری هویت ایرانی زیر سیطرۀ مغول

نویسندهمهشید گوهری کاخکی

ناشرسخن

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک9ـ067ـ260ـ622ـ978

تعداد صفحات۳۹۰

عنوانرواداری فرهنگی در عصر مغولان

نویسندهنسیم خلیلی

ناشرققنوس

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک2ـ403ـ278ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۳۸