برچسب ها: داستان‌های فرانسوی

۷ نتیجه

عنوانخاطرات جنگ (1939 ـ 1941)

نویسندهسیمون دو بووار

ناشربنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۷۰۰

شابک1ـ874ـ253ـ600ـ978

تعداد صفحات۵۰۴

عنوانابعاد روایت‌پردازی مضمون، ایدئولوژی، هویت (تحلیل روایی آثار گی دوموپاسان، ژولیین گرین، آن ابر و ژاک پولن)

نویسندهژپ لینت ولت

ناشرعلمی و فرهنگی

تاریخ چاپ۱۳۹۸

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک7ـ642ـ436ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۸۱

عنوانعشاق پاریس؛ با مقدمۀ مفصلی بر تاریخ ترجمه در طول تاریخ قاجار

نویسندهالکساندر دوما

ناشرتاریخ ایران

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک1ـ15ـ6082ـ964ـ978

تعداد صفحات۵۱۴

عنوانبیگانه به روایت آندره آبو

نویسندهآلبر کامو

ناشرگام نو

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک0ـ59ـ6917ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۱۵

عنوانهانری سوم؛ مجموعه ترجمه‌های سردار اسعد بختیاری

نویسندهالکساندر دوما

ناشرتمتی

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک4ـ5ـ95216ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۶۴

عنواندیدار به قیامت

نویسندهپی‌یر لومتر

ناشرآگاه

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک6ـ345ـ416ـ964ـ978

تعداد صفحات۴۹۵

عنوانرمان‌های کلیدی ادبیات فرانسه

نویسندهایو اِستالونی

ناشردانشگاه اصفهان

تاریخ چاپ۱۳۹۰

مکان چاپاصفهان

تیراژ۱۰۰۰

شابک6ـ024ـ110ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۱۹