برچسب ها: داستان‌های عامیانۀ فارسی

۲ نتیجه

عنوانحاتم طائی

نویسندهبه کوشش امیر حسین‌زادگان

ناشرققنوس

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک9ـ685ـ311ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۹۹

عنوانرموز حمزه و ماجراهای عمرو عیار

نویسندهبا گزینش و ویرایش علیرضا ذکاوتی قراگوزلو

ناشرمعین

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۵۵۰

شابک3ـ068ـ165ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۰۴