برچسب ها: خوانش انتقادی

۲ نتیجه

عنوانخوانش انتقادی: تفسیر و تأویل آثار ژیل دلوز

نویسندهگروهی از نویسندگان به ویراستاری پل پیتون

ناشرماهریس

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپ تهران

تیراژ۳۰۰

شابک2ـ00ـ5665ـ622ـ978

تعداد صفحات۴۰۶

عنواندرک تحقیق در آموزش: راهنمای خوانش انتقادی (ویراست دوم)

نویسندهگری شنک، جنیس پرینگل، لانلکوت براون

ناشردوران

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۲۲۰

شابک5ـ20ـ7666ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۴۲