برچسب ها: جغرافیای ایران

۳ نتیجه

عنوانمجمل التواریخ والقصص

نویسندهمؤلف ناشناس

ناشربنیاد موقوفات دکتر افشار با همکاری نشر سخن

تاریخ چاپ۱۳۹۹

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک1ـ55ـ6441ـ622ـ978

تعداد صفحات۹۰۷

عنوانمختصر مفید؛ جغرافیای ایران‌زمین در عصر صفوی

نویسندهمحمد مفید مستوفی بافقی

ناشربنیاد موقوفات دکتر محمود افشار با همکاری نشر سخن

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۷۷۰

شابک8ـ11ـ5942ـ600ـ978

تعداد صفحات۴۶۶

عنوانرسائل اعتمادالسلطنه: شامل بیست و چهار رساله

نویسندهمحمدحسن خان اعتماد السلطنه

ناشراطلاعات

تاریخ چاپ۱۳۹۱

مکان چاپتهران

تیراژ۲۱۰۰

شابک3ـ883ـ423ـ964ـ978

تعداد صفحات۵۰۴