برچسب ها: تبارشناسی مدرنیته

۲ نتیجه

عنوانفلسفۀ هنر میشل فوکو: تبارشناسی مدرنیته

نویسندهجوزف تنکی

ناشرگیلگمش

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۷۵۰

شابک4ـ33ـ7858ـ622ـ978

تعداد صفحات۳۷۲

عنوانبلوغ و مدرنیته: نیچه، وبر، فوکو و سرشت دووجهی خرد

نویسندهدیوید اوون

ناشررخداد نو

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک8ـ59ـ6457ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۹۰