برچسب ها: تاریخ و نقد

۲۱ نتیجه

عنوانپرتره‌هایی از هنر معاصر

نویسندهکالوین تامکینز

ناشرهنوز

تاریخ چاپ۱۳۹۸

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک9ـ37ـ6047ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۲۰

عنوانکودک‌وارگی ادبیات؛ تجربه چند آزمون

نویسندهزهره روحی

ناشردنیای اقتصاد

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک3ـ60ـ8591ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۶۰

عنوانسایه و شر در افسانه‌ها

نویسندهماری ـ لوئیز فون فرانتس

ناشرلیوسا

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک5ـ066ـ340ـ600ـ978

تعداد صفحات۵۳۴

عنوانبررسی مباحث قرآنی در دیوان حکیم سنایی غزنوی

نویسندهماه نظری

ناشرزوار

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۵۵۰

شابک2ـ493ـ401ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۳۲

عنوانقهرمان و دریا: الگوهای آشوب در اسطوره‌های باستانی

نویسندهدانلد اچ. میلز

ناشرققنوس

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک8ـ089ـ278ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۳۲

عنوانخنیاگر میهن: زندگی، نقد، تحلیل و گزیدۀ اشعار عارف قزوینی

نویسندهجمعی از نویسندگان به اهتمام هما میوانی

ناشرسخن

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک2ـ678ـ372ـ964ـ978

تعداد صفحات۶۹۶

عنوانتراژدی در اساطیر ایران و جهان

نویسندهآسیه ذبیح‌نیا عمران، منوچهر اکبری

ناشرسخن

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۶۵۰

شابک6ـ641ـ372ـ964ـ978

تعداد صفحات۶۰۰

عنوانداستان‌ها و پیام‌های حکیم سنایی در حدیقةالحقیقه

نویسندهحشمت‌الله ریاضی به اهتمام معصومه امین دهقان

ناشرحقیقت

تاریخ چاپ۱۳۹۰

مکان چاپتهران

تیراژ۱۵۰۰

شابک9ـ22ـ5231ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۷۸+۸

عنوانرمان‌های کلیدی ادبیات فرانسه

نویسندهایو اِستالونی

ناشردانشگاه اصفهان

تاریخ چاپ۱۳۹۰

مکان چاپاصفهان

تیراژ۱۰۰۰

شابک6ـ024ـ110ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۱۹

عنوانابعاد پنهان ادبیات آذربایجانی در دورۀ شوروی 1920 ـ 1990

نویسندهملیحه س.تایرل

ناشرمرکز

تاریخ چاپ۱۳۹۱

مکان چاپتهران

تیراژ۱۴۰۰

شابک 7ـ158ـ213ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۲۰+۲۰

عنواناَشکال یک اسطوره: گونه‌گونی شخصیت ادبی حضرت یوسف

نویسندهسعید ارباب شیرانی

ناشرنیلوفر

تاریخ چاپ۱۳۹۱

مکان چاپتهران

تیراژ۱۶۵۰

شابک0ـ519ـ448ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۲۱

عنواناز هفت پیکر تا هشت بهشت: تأملاتی در شعر فارسی

نویسندهمحمدجعفر محجوب

ناشرمروارید

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک 9ـ186ـ191ـ964ـ978

تعداد صفحات۴۷۲

عنوانادبیات و جهان

نویسندهپاسکال کازانووا، فرانکو مورتی، آنتونیو خانجیدو

ناشرآگه

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک 9_295_329_964_978

تعداد صفحات۱۶۸

عنوانادبیات و انقلاب (نویسندگان آلمان)

نویسندهیورگن روله

ناشرنی

تاریخ چاپ۱۳۹۱

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک7_266_185_964_978

تعداد صفحات۳۳۰

عنوانگشودن رمان: رمان ایران در پرتو نظریه و نقد ادبی

نویسندهحسین پاینده

ناشرمروارید

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک8_266_191_964_978

عنوانفرهنگ شعر نو فارسی (از افسانه تا همیشه)، دو جلد

نویسندههیوا مسیح

ناشردوستان

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک1_56_6207_964_978

عنوانادبیات و فلسفه در گفت‌و‌گو

نویسندههانس گئورک گادامر

ناشرنقش و نگار

تاریخ چاپ۱۳۸۸

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک6_48_7002_964_978

عنوانشناخت داستان

نویسندهجمال میرصادقی

ناشرنگاه

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰۰

شابک1_786_351_964_978