برچسب ها: تاریخ لباس

۲ نتیجه

عنوانتاریخ لباس در مصر، بین‌النهرین، ایران باستان

نویسندهماری ج.هوستون

ناشرپیله

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۳۳۰

شابک4ـ21ـ7620ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۴۴

عنوانتاریخ فشردۀ پوشاک و فشن

نویسندهجیمز لور

ناشرمشکی

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ-

شابک4ـ34ـ6669ـ622ـ978

تعداد صفحات۳۳۶