برچسب ها: تاریخ قاجاریه

۱۸ نتیجه

عنوانتاریخ قاجاریه

نویسندهامام‌قلی میرزا قاجار

ناشرتاریخ ایران

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک9ـ68ـ8687ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۶۶

عنوانروزنامۀ خاطرات ناصرالدین شاه: سال‌های 1255 تا 1256 هـ.ش

نویسندهناصرالدین شاه قاجار

ناشرپرنده

تاریخ چاپ۱۳۹۹

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک8ـ52ـ8955ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۶۰

عنوانمکالمات خیالی: تحلیل‌گونه‌ای انتقادی از دورۀ قاجار

نویسندهعلی باغدار دلگشا

ناشرنشر و پژوهش شیرازه

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰

شابک4ـ47ـ7768ـ964ـ978

تعداد صفحات۳۵۵

عنواناسناد سردار: مجموعۀ اختصاصی مهندس همایون پورسردار

نویسندهبه کوشش عنایت‌الله مجیدی، گلناز کریمی

ناشرمرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی

تاریخ چاپ۱۳۹۹

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰

شابک7ـ3ـ96416ـ622ـ978

تعداد صفحات۴۰۰

عنوانتذکرۀ تاریخی

نویسندهمیرزا فضل‌الله وزیر نظام نوری

ناشرتاریخ ایران

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک8ـ10ـ8687ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۶۲

عنوانسفرنامۀ شیندلر به خراسان

نویسندهآلبرت هوتوم شیندلر

ناشرخانه تاریخ و تصویر ابریشمی

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک4ـ105ـ354ـ600ـ978

تعداد صفحات۸۰

عنواناسناد تاریخی خاندان غفاری (جلد پنجم) دورۀ ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه

نویسندهبه کوشش کریم اصفهانیان، بهرام غفاری

ناشربنیاد موقوفات دکتر محمود افشار یزدی

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک6ـ44ـ5942ـ600ـ978

تعداد صفحات۶۹۴+۶۴

عنوانسفرنامه ظهیرالدوله هم‌زمان با نخستین سفر مظفرالدین شاه به فرنگ

نویسندهعلی بن محمدناصر ظهیرالدوله

ناشرخانه تاریخ و تصویر ابریشمی

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک8ـ066ـ354ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۲۸

عنوانسفرنامۀ عراق عجم: بلاد مرکزی ایران

نویسندهناصرالدین شاه قاجار

ناشرخانه تاریخ و تصویر ابریشمی

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک5ـ067ـ354ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۴۶

عنوانسفرنامۀ سر فردریک جان گلداسمید؛ از بندرعباس تا مشهد از راه سیستان

نویسندهسر فردریک جان گلداسمید

ناشرانتشارات ایرانشناسی

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک7ـ04ـ8351ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۴۰

عنوانسفرنامۀ ریچارد گیبونز: سرکوب شاهزادگان و خوانین یاغی

نویسندهریچارد گیبونز

ناشرایرانشناسی

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک8ـ87ـ2725ـ964ـ978

تعداد صفحات۳۲۸

عنوانچگونگی اعطای القاب مشابه در دوره قاجار: مطالعه موردی بر روی لقب مشیرالدوله

نویسندهمهدی نجاری

ناشرندای تاریخ

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک3ـ6ـ94538ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۵۰

عنوانتاریخ زرتشتیان ایران: اوضاع سیاسی، اقتصادی و فرهنگی زرتشتیان

نویسندههاشم رضی

ناشربهجت

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک1ـ014ـ338ـ600ـ978

تعداد صفحات۹۲۰

عنواناسماعیل آقا سمکو

نویسندهاحمد چوپانی

ناشرموساسیر

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپمهاباد

تیراژ۱۰۰۰

شابک6ـ10ـ6292ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۰۰

عنوانسفرنامۀ سدیدالسلطنۀ (التدقیق فی سیر الطریق)

نویسندهمحمدعلی سدیدالسلطنه

ناشربنیاد موقوفات دکتر محمود افشار

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک8ـ37ـ5942ـ600ـ978

تعداد صفحات۸۶۲+۷۴

عنوانمراسم دربار ناصری (جشن آش‌پزان)

نویسندهبه کوشش فاطمه قاضیها

ناشرسازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

تاریخ چاپ۱۳۹۱ (چاپ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ۱۵۰۰

شابک3ـ330ـ446ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۳۸+۲۲

عنوانسفرنامه تبریز

نویسندهمیرزا سلیمان خان مهندس

ناشرسفیر اردهال

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰

شابک2ـ072ـ313ـ600ـ978

تعداد صفحات۹۱

عنواننامه‌های فروغ‌الدوله: مشهور به ملکۀ ایران (دختر ناصرالدین شاه و همسر ظهیرالدوله)

نویسندهبه کوشش ایرج افشار

ناشرفرزان

تاریخ چاپ۱۳۹۱ (جاپ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک2_128_321_964