برچسب ها: تاریخ تهران

۳ نتیجه

عنوانسکونت در محله: روایتی از شکل‌گیری محلۀ دولت تهران در دورۀ ناصری

نویسندهسمیرا فتحی با مقدمۀ زهرا اهری

ناشرفرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران، مؤسسه تألیف، ترجمه و نشر آثار هنری «متن»

تاریخ چاپ۱۳۹۹

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک5ـ298ـ232ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۷۶

عنوانکوچه پس‌کوچه‌های تهران (محله‌های قدیم تهران)

نویسندههمایون عبدالرحیمی

ناشربدرقه جاویدان

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک7ـ086ـ332ـ964ـ978

تعداد صفحات۴۶۴

عنوان اینجا طهران است ....؛ مجموعه مقالاتی دربارۀ طهران 1269 ـ 1344 ق

نویسندهمنصوره اتحادیه (نظام‌مافی)

ناشرتاریخ ایران

تاریخ چاپ۱۳۹۵ (چ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک6ـ07ـ6082ـ964ـ978

تعداد صفحات۶۱۲