برچسب ها: تاریخ ایران

۳۹۱ نتیجه

عنوانایران: مقدمۀ کوتاه

نویسندهعلی م.انصاری

ناشرتاریخ ایران

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک9ـ97ـ8687ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۸۲

عنوانتاریخ مختصر ایران در عصر اسلامی

نویسندهسیدصادق سجادی

ناشربنیاد موقوفات دکتر افشار با همکاری نشر سخن

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۲۲۰۰

شابک0ـ84ـ7706ـ622ـ978

تعداد صفحات۷۰۴

عنوانمصدق 1299: روایتی تاریخی از والی‌گری محمد مصدق در ایالت فارس

نویسندهشیرین کریمی

ناشرنی

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۷۰۰

شابک2ـ0565ـ06ـ622ـ978

تعداد صفحات۳۹۴

عنوانزندگی پرتنش، زمانۀ پرآشوب: جستاری در زندگی سیاسی سلیمان میرزا اسکندری

نویسندهایرج ورفی‌نژاد

ناشرخاموش

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپاصفهان

تیراژ۵۰۰

شابک6ـ31ـ5748ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۷۸

عنواناز پارس تا ایران: خاطرات برادران مولیتور، کارمندان بلژیکی دولت ایران

نویسندهلامبرت مولیتور و برادرانش

ناشرتاریخ ایران

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک8ـ6ـ93422ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۵۹

عنوانسیاست و تجارت در فارس: از برافتادن صفویان تا برآمدن زندیان

نویسندهاحمد بازماندگان خمیری

ناشرنگارستان اندیشه

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۳۳۰

شابک4ـ47ـ5273ـ622ـ978

تعداد صفحات۳۵۲

عنوانتحولات سیاسی و اقتصادی دورۀ آق‌قویونلوها

نویسندهحوری‌وش احمدی دستگردی

ناشرگستره

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۵۵۰

شابک6ـ90ـ6069ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۴۸

عنواندر سرزمین صوفی بزرگ: سفرنامۀ سر راجر استیونس سفیر کبیر بریتانیا در ایران

نویسندهسر راجر استیونس

ناشرمجمع ذخایر اسلامی

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپقم

تیراژ۲۰۰

شابک7ـ116ـ304ـ622ـ978

تعداد صفحات۳۹۸

عنواناز آفرینش تا یزدگرد: تاریخ ایرانیان به روایت شاهنامه

نویسندهسیروس کریمی بختیاری

ناشرهیرمبا

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰

شابک1ـ15ـ7844ـ600ـ978

تعداد صفحات۴۴۸

عنوانبرآمدن قاجار: تاریخ ایران از پایان عصر صفوی تا قتل آقامحمدخان قاجار

نویسندهغلامحسین زرگری‌نژاد

ناشرنگارستان اندیشه

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک7ـ04ـ5273ـ622ـ978

تعداد صفحات۴۳۱

عنوانمعمار و معماری در تاریخ اجتماعی ایران

نویسندهغلامرضا جمال‌الدین

ناشرروزنه

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ-

شابک4ـ533ـ334ـ622ـ978

تعداد صفحات۳۳۲

عنواناشکانیان: فرمانروایان فراموش‌شده

نویسندهمحسن جعفری

ناشرققنوس

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک4ـ0480ـ04ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۲۸

عنوانتبریزیان اصفهان: نقش تبریزیان در توسعۀ اصفهان عصر صفوی

نویسندهام‌البنین حسین‌زاده خوشزاد

ناشرتاریخ ایران

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک5ـ95ـ8687ـ600ـ978

تعداد صفحات۷۰۸

عنوانگفتارهایی دربارۀ مشروطۀ ایرانی

نویسندهگروهی از نویسندگان به اهتمام عارف مسعودی، مختار نوری

ناشرهزاره سوم اندیشه

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک4ـ4ـ94290ـ622ـ978

تعداد صفحات۳۰۹

عنوانکریم خان زند: تاریخ ایران بین سال‌های 1747 تا 1779

نویسندهجان ر. پری

ناشرفرهنگ نشر نو

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک4ـ313ـ490ـ600ـ978

تعداد صفحات۴۸۲+۲۰

عنوانساسانیان: فرمانروایان ایرانشهر

نویسندهمحسن جعفری

ناشرققنوس

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک8ـ0479ـ04ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۵۱

عنوانقدرت، سیاست و سنت در امپراتوری مغول و ایلخانان

نویسندهمایکل هوپ

ناشرنگارستان اندیشه

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک2ـ09ـ5273ـ622ـ978

تعداد صفحات۴۷۴

عنوانمن و آزادی: خاطرات میرزا حسین خیاط (ویراست دوم)

نویسندهمیرزا حسین خیاط

ناشرنامک

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک5ـ42ـ6670ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۹۴