برچسب ها: تاریخ اصفهان

۱ نتیجه

عنوانسفرنامه و تاریخ اصفهان

نویسندهعبدالحسین خان ملک‌المورخین (لسان السلطنۀ سپهر)

ناشرانتشارات دکتر محمود افشار یزدی

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک3_29_5942_600_978

تعداد صفحات۲۶۷+۴۱