برچسب ها: تاریخ اسلام

۵ نتیجه

عنوانشعوبیه: پیدایش و اهمیت آن در سده‌های نخستین اسلامی

نویسندهزهره خسروی

ناشربنیاد موقوفات دکتر افشار با همکاری نشر سخن

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۲۲۰۰

شابک5ـ21ـ7706ـ622ـ978

تعداد صفحات۳۸۷

عنوانفتوح البلدان

نویسندهاحمد بن یحیی بن جابر بلاذری

ناشرماهریس

تاریخ چاپ۱۳۹۸

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک5ـ40ـ9929ـ600ـ978

تعداد صفحات۵۷۲

عنوانمجلۀ فرهنگی هنری بخارا، بهمن ـ اسفند 1396، شماره 122

نویسندهجمعی از نویسندگان به سردبیری علی دهباشی

ناشر-

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ-

شابک-

تعداد صفحات۶۰۸

عنوانمتون و پژوهش‌های تاریخی (مقالاتی دربارۀ تاریخ اسلام و تشیع)

نویسندهمحمدکاظم رحمتی

ناشرکتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی

تاریخ چاپ۱۳۹۰

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک4ـ046ـ220ـ600ـ978

تعداد صفحات۴۴۶

عنوانجستارهایی در تاریخ اسلام و ایران

نویسندهمحمدکاظم رحمتی

ناشربصیرت

تاریخ چاپ۱۳۹۰

مکان چاپتهران

تیراژ۱۵۰۰

شابک 7ـ05ـ5492ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۴۳