برچسب ها: تاریخ اجتماعی

۵۳ نتیجه

عنوانتاریخ مختصر زن‌ستیزی: کهن‌ترین تعصب جهان

نویسندهجک هالند

ناشرکندوکاو

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۴۰۰

شابک6ـ19ـ6363ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۴۵

عنوانمعمار و معماری در تاریخ اجتماعی ایران

نویسندهغلامرضا جمال‌الدین

ناشرروزنه

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ-

شابک4ـ533ـ334ـ622ـ978

تعداد صفحات۳۳۲

عنوانتاریخ اجتماعی معاصر مازندران، شاهی‌شهر (1264 ـ 1357)

نویسندهطیار یزدان‌پناه لموکی

ناشرپژواک فرزان

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۴۰۰

شابک0ـ38ـ8991ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۸۴

عنوانخیز خام: کشاکش مستمندان و دیوان‌سالاران از 1309 تا 1320 در ایران

نویسندهمحمد مالجو

ناشرچرخ

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک1ـ29ـ5250ـ622ـ978

تعداد صفحات۴۳۲

عنوانکفش سرخ خلیفه: فن بیان و مسئلۀ منابع در تاریخ اجتماعی

نویسندهابراهیم موسی‌پور شبلی

ناشرنگارستان اندیشه

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک0ـ45ـ5273ـ622ـ978

تعداد صفحات۴۷۳

عنوانسرگذشت اجتماعی تقویم در ایران

نویسندهزهره سروش‌فر

ناشراگر

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۷۵۰

شابک6ـ07ـ7695ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۴۴

عنوانسرگذشت اجتماعی جنبش خزینه در ایران

نویسندهسولماز سپهری آزاد

ناشراگر

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۷۵۰

شابک0ـ09ـ7695ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۴۴

عنوانسرگذشت اجتماعی توالت در ایران

نویسندهحانیه‌سادات میرمحمد

ناشراگر

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۷۵۰

شابک9ـ06ـ7695ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۴۴

عنوانسرگذشت اجتماعی لب آرایی در ایران

نویسندهسمانه کاظمی

ناشراگر

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۷۵۰

شابک3ـ08ـ7695ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۲۰

عنوانکندوکاوی در تاریخ کار از عصر سنگ تا روزگار روبات‌ها

نویسندهجیمز سوزمن

ناشرمرکز

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۷۰۰

شابک2ـ546ـ213ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۲+۴۰۴

عنوانبنده داری در عهد قاجار

نویسندهمرضیه مرتضوی قصاب‌سرایی

ناشرتاریخ ایران

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک1ـ77ـ8687ـ600ـ978

تعداد صفحات۵۶۸

عنوانقانون شرع و جامعه در ایران: تاریخ اجتماعی تهران دورۀ قاجار

نویسندهنوبوآکی کوندو

ناشرتاریخ ایران

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک7ـ75ـ8687ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۵۶

عنوانسفرنامۀ میرزا حسن‌خان (صاحب دیوان) «الفراریه»

نویسندهمیرزا حسن‌خان

ناشرایرانشناسی

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک2ـ54ـ8351ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۶۸

عنوانسیاست های پوشاک در دورۀ قاجار و پهلوی اول

نویسندهمنظر محمدی

ناشرمشکی

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ-

شابک5ـ40ـ6669ـ622ـ978

تعداد صفحات۳۲۰

عنوانزندگی و احوال ایرانیان: پانزده سال تبلیغ مذهبی در ایران

نویسندهسمیوئل گراهام ویلسن

ناشرکتاب پنجره

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک5ـ98ـ7822ـ964ـ978

تعداد صفحات۳۳۳

عنوانسفرنامۀ اسکات وارینگ در ایران

نویسندهادوارد اسکات وارینگ

ناشراساطیر

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۵۵۰

شابک9ـ542ـ331ـ964ـ978

تعداد صفحات۳۶۸

عنوانسکونت در محله: روایتی از شکل‌گیری محلۀ دولت تهران در دورۀ ناصری

نویسندهسمیرا فتحی با مقدمۀ زهرا اهری

ناشرفرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران، مؤسسه تألیف، ترجمه و نشر آثار هنری «متن»

تاریخ چاپ۱۳۹۹

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک5ـ298ـ232ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۷۶

عنوانتاریخ اجتماعی زنان در عصر قاجار

نویسندهگروهی از نویسندگان به گردآوری و ویراستاری علمی سمیه سادات شفیعی

ناشرثالث

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۵۵۰

شابک9ـ664ـ405ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۵۶