برچسب ها: بافت و استعاره

۱ نتیجه

عنواناستعاره‌ها از کجا می‌آیند؟ شناخت بافت در استعاره

نویسندهزولتان کوچش

ناشرآگاه

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۵۵۰

شابک9ـ386ـ416ـ964ـ978

تعداد صفحات۳۳۸