برچسب ها: ایرج زبردست

۲ نتیجه

عنوانخیام و پساخیامیان

نویسندهفیض شریفی

ناشرنگاه

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک2ـ202ـ376ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۵۰

عنوانحیات دوبارۀ رباعی: دربارۀ رباعی‌های ایرج زبردست

نویسندهجمعی از نویسندگان به کوشش بهاءالدین خرمشاهی، محمد اجاقی

ناشرنگاه

تاریخ چاپ۱۳۹۰

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰۰

شابک1ـ661ـ351ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۰۸