برچسب ها: ایبسن‌گرایی

۱ نتیجه

عنوانهنریک ایبسن و درام مدرن چین

نویسندهچنگژوهه

ناشرافراز

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک5ـ498ـ243ـ964ـ978

تعداد صفحات۳۴۴